İktisat ve İşletme dersleri 
Emlak Danışmanlığı
BURÇİN ÇAKIN

Emlak Danışmanlığı

Bu kurs programını bitiren bireylerin; müşterilerle etkin iletişim kurarak emlakçılık işlemlerini yürütecek tapu işlemlerini ile emlak gündemini takip edecek bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.  Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Bu kapsamda anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun, grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri kullanılabilir. Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Finansal Okuryazarlık
BURÇİN ÇAKIN

Finansal Okuryazarlık

Gerek küresel toplumsal koşullar, gerekse de içinde yaşanılan toplumun sosyo-kültürel koşulları okuryazarlık becerilerinin odaklanacağı temel hususların anlamlandırılmasını sağlar. Bu doğrultuda üzerinde önemle durulması gereken okuryazarlık becerilerinden biri de finansal okuryazarlıktır. Araştırmacılar finansal okuryazarlığın, bireyin bilinçli finansal kararlar verebilmesi için parayı nasıl yöneteceğini anlayabilme yeteneği olduğunu ifade eder. 3 Daha ayrıntılı bir şekilde, bireyin finansal sonuçları olabilecek kararları sağlıklı bir şekilde alabilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bilgiyi ve birikimi elde etme, anlama ve değerlendirebilme yeteneği olarak açıklanabilir. Pek çok tanımı yapılabilecek finansal okuryazarlığın temelde şu beş niteliği kapsaması gerektiği araştırmacıların dikkat çektiği önemli bir husustur. Bunlar: Finansal kavramlar hakkında bilgi, finansal kavramlarla ilgili iletişim kurabilme yeteneği, finans yönetimi konusunda kişisel beceri, isabetli, sağlıklı finansal kararlar verebilme becerisi ve gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapabilme yeteneğidir.

Girişimcilik
BURÇİN ÇAKIN

Girişimcilik

Günümüz bilgi ve iletişim toplumunda girişimci ve girişimciliğin öneminin giderek artacağı öngörülmektedir.  Girişimcilik hem iktisadi bir değer üretimi, hem de ortaya çıkardığı değişimsel hareketlilik nedeniyle kültürel ve sosyolojik bir olgudur. İktisadi açıdan girişimci, arz ve talebi yönlendiren kişi; girişimcilik ise, daha çok kaynakları ekonomik olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyeti olarak anlaşılmaktadır. Bir bireyin yeni bir iş fikri oluşturması ve bu fikri iktisadi değere dönüştürebilmesi için kendi rol ve sorumluluklarının farkına varması ve kendi iş fikrini gerçekleştirebilecek bilgi ve becerileri kazanması gerekmektedir. Bu program, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve başarılı işletmelerin kurulması için gerekli olan bilgi ve becerilerin bireylere kazandırılması amacını taşımaktadır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.