Kurumsal Yönetim Ve Aidiyet Eğitimi
Feray Atalay

Kurumsal Yönetim Ve Aidiyet Eğitimi

Temel Eğitim

Klasik yaklaşım,

Klasik yaklaşımın tarihi,

Klasik yaklaşım kuramcıları,

Klasik yaklaşım ilkeleri ve kavramları,

İnsan ilişkileri yaklaşımı,

Yaklaşımın tarihi gelişimi,

Yaklaşımın kuramcıları,

Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,

İnsan kaynakları yaklaşımı,

Yaklaşımın tarihi gelişimi,

Yaklaşımın kuramcıları,

Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,

Sistem yaklaşımı,

Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,

Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,

Olasılık Yaklaşımı,

Yaklaşımın tarihi gelişimi ve kuramcıları,

Yaklaşımın ilkeleri ve kavramları,

Kurumsal İletişim Süreci

Tek yönlü – çift yönlü iletişim,

Tek yönlü iletişim ve özellikleri,

Çift yönlü iletişim ve özellikleri,

Kurumsal iletişimle ilgili özellikler,

İletişimin kural temelli olması,

İletişimin kişiselliği,

İletişimin seriliği,

Kurumsal iklim kavramı,

Kurumsal iklim kavramı,

Destekleyici iklim kavramı,

İkili ilişkilerin önemi,

Kurumsal İletişim Kavramları Eğitimi,

Kurumsal iletişim ortamında çatışma,

Pozitif güç olarak çatışma,

Negatif güç olarak çatışma,

Çatışmanın nedenleri,

Kurumlarda sözsüz iletişim,

Vücut hareketlerinin anlamı,

Alan kullanımı,

Fiziksel özellikler,

Dil kullanımı,

Dokunma kavramı,

Kurumlarda halkla ilişkiler,

Kavram ve sorumluluklar,

Halkla ilişkiler etkinlikleri,

İmaj yaratma.

Meslek Etiği
Feray Atalay

Meslek Etiği

Meslek Etiği kurs programını tamamlayan bireyin; 

1. İş yerinde, iş etiğine uygun ortam sağlama bilgi ve becerilerine sahip olması, 

2. Etik kavramı hakkında olumlu fikirler geliştirmesi, 

3. Bu kurs programı ile etik kavramı hakkında olumlu fikirler geliştirebilecek, kendi davranış biçiminizi sorgulayabilecek, meslek etiği ilkelerini doğru olarak kavrayabilecek ve meslek etiğine uygun davranma bilgi ve becerilerine sahip olması ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, 

4. Meslek etiği ilkelerini doğru olarak kavraması,

 5. İş yeri ortamında mesleğin gerektirdiği iş etiğine uygun çalışabilmesi, amaçlanmaktadır.

Liderlik Eğitimi
Feray Atalay

Liderlik Eğitimi

Programdan bireyin karar verme, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaparak ve yaşayarak öğrenen, yaratıcı düşünebilen, sorun çözen, bilimsel araştırma yapabilen ve yönetim bilimine sempatiyle yaklaşan bir insan olması beklenmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde kursiyere derse aktif katılımını sağlamak, yönetim biliminin esasları doğrultusunda yol gösterip kaynaklık etmek bir gerekliliktir. Bu eğitimi alan bireyler yönetici oldukları kuruma ne yönde katkı verebileceklerini görecek ve yönetsel bazda hangi görevlerde başarılı olabilecekleri konusunda fikir sahibi olacaklardır. Liderlik Eğitimi kursunu bitiren bireyin, verimlilik ve etkililik kavramlarını açıklaması, yönetici ve liderin özelliklerini ayırt etmesi, yönetimin unsurlarını değerlendirmesi, karşılaştığı problemi etkin ve hızlı çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.

Stres ve Zaman Yönetimi
Feray Atalay

Stres ve Zaman Yönetimi

Zaman yönetiminde temel düşünce, günün her anının daha iyi planlanmasıyla insanların daha verimli hareket etmelerini sağlamaktır. Salgın döneminde zaman yönetimi ise ev, okul ve iş disiplininin sağlanmasında oldukça önemli bir sorun olmaktadır. Doğru zaman yönetimi, özellikle de okul ve çalışma hayatının eve taşındığı Salgın döneminde insanlar üzerindeki stresi büyük ölçüde hafifletebilir. Bunun için günün başında yapılacak işleri listelemek ve günlük çalışma çizelgesi hazırlamak, söz konusu çizelgeye bağlı kalarak bir zaman yönetimi sağlamak verimlilik açısından faydalı olacaktır. Bu kurs programı ile bireylere zamanı etkin kullanma ve günü iyi planlama becerisini kazandırmak amaçlanmıştır.

Örgütsel İletişim
Feray Atalay

Örgütsel İletişim

 İnsanların yaşantılarının önemli bir bölümünü çeşitli örgütlerde geçirdikleri, örgütlerin, kişilerin yalnız çalışma saatleri ile sınırlı yaşantılarını değil, tüm yaşamlarını etkilediği açıklanır. Yetişkinlerin çoğunluğunun zamanının üçte birinden fazlasını çalıştığı örgütlerde geçirdiği, çocukların da hemen hemen aynı ölçüde yaşamlarını okul örgütünde geçirdiği belirtilir. Bunun dışında çeşitli örgütlerin, hem çocukların hem de yetişkinlerin boş zamanlarının büyük bir kısmını doldurduklarına dikkat çekilmelidir. Örgütsel İletişim kursunu bitiren bireyin, örgütün temel özelliklerini, yapısını ve örgütleme sürecini kavraması, örgütsel iletişimin yapısını bilmesi, örgüt iletişimindeki engelleri tespit ederek çözebilmesi amaçlanmaktadır. 

Protokol Kuralları
Feray Atalay

Protokol Kuralları

Bu kurs programı sonunda bireyin; kamu kurumlarında çalışırken veya görev almaya hazırlanırken mesleki açıdan başarılı, iletişim konusunda da sorunsuz bir çalışma becerisi kazanması. Protokolün temel kavramlarını ve önemini açıklaması. Protokolün temel ilkelerini açıklaması. Protokol sıralaması konusunda bilgi sahibi olması. Yönetsel davranış ve makam protokolü ilkelerini bilmesi. Toplantı, tören, kutlama konusunda kurumsal davranış geliştirmesi. Karşılama, ağırlama ve uğurlama konusunda kurumsal davranış geliştirmesi. Kurumsal yaşamda sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini öğrenmesi. Yazışma kurallarına uygun yazışmalar yapması. Kurumsal iletişimin temel süreçlerini öğrenmesi. Kurumsal iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanması. İş hayatında insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallar olan protokol kurallarına uygun davranışlar kazanarak kurum politikasına uygun etkili ilişkiler kurması beklenmektedir.